Aggregat 2 i Folla, ett måste för att kraftverk och lax skall leva tillsammans i Surna.

09.03.2015 12:44

Idag tappar Statkraft Follsjö enligt Figur 23 nedan, som visar vattennivån olika år i Follsjö. Figur 23 är från Statkrafts revisjonsdokument och inte tillräckligt detaljerad så att effektkörning syns. Trollheim kraftstation står stilla för underhåll i maj. Sedan är det effektkörning mellan 38.5 och 15 m³/s i juni till oktober, i medel 27 m³/s. Kanske 30 m³/s från oktober till februari och 38,5 m³/s i mars och april. Tillsammans ger det över året 28 m³/s, 827 GWh eller 883 Mm³. Statkraft ger som medel 809 GWh i revisjonsdokumentet så vi är ganska nära i dessa antaganden. Konstant 27 m³/s istället för effektkörning över sommaren skulle använda samma volym vatten i perioden. Både naturen i Surna och kraftverket skulle må mycket bättre utan effektkörning. Vad som inte nämns är att den varierande körningen, eller effektkörningen, sliter mycket på kraftverket. Det är inget tvivel om att vi får mer biologisk produktivitet och mångfald tillbaka än vad effektkörningen är värd för det allmänna. Varför finner Statkraft det nödvändigt med effektkörning på sommaren, vinsten kan inte vara stor? Det verkar mest vara en princip för Statkraft, en princip med stora negativa konsekvenser för Surna och laxen.

Att flytta underhållet av kraftverket från maj till hösten är värre. Det är mycket pengar i att köra undan vatten i Follsjö så nytt vatten får plats vid snösmältningen. Det är detta som det skarpa V:et representerar i Figur 23. Om vi har två turbiner öppnar sig helt nya möjligheter. En jämförelse kan ses nedan och det är självklart att en extra turbin måste vara i Folla, inte i Trollheim kraftstasjon. Vi tar vatten från april tom september och fyller igen V:et i botten på Figur 23 med ett mindre kraftverk som går istället för Aggregat 1, på högre fallhöjd och verkningsgrad. Follsjö skulle då vara full vid samma tidpunkt som tidigare, i oktober. Egentligen vill vi att det mindra aggregat 2 skall gå hela tiden för det är nytt och robust och minivattnet är där. Aggregat 1 i Trollheim kraftverk kan vara stängt från maj till oktober och sedan gå på max 30 m³/s, på bästa verkningsgrad och mindre slitage. Det blir ökad kapacitet till ca 44 m³/s men det blir på vintern och turbinen i Folla har ytvattenintag för temperaturen. Under sommaren skall bara Aggregat 2 i Folla gå. Vi får mer fiske med flytlina om sommaren och laxungarna mår mycket bättre i det varma vattnet. Aggregat 2 i Folla är det enda alternativet, se jämförelse nedan.

 

Nu skall Statkraft fås att bygga ett Aggregat 2 i Folla. Därför kan inte minivattenföringen i Folla lämnas till konsesjonsbehandlingen av Aggregat 2 utan måste ges som nya villkor i revisjonen, för annars blir det inget. Om Statkraft tvingas ha 5 m³/s som minivatten i Folla tror vi att de bygger ett Aggregat 2 ganska snabbt, något annat vore en förlust. Nedan är exempel på för och emot Aggregat 2 i Folla eller Trondheim kraftstation.

 

 Aggregat 2 i Folla med temperert vanninntak

 

Positive momenter :

Lettere å få til miljøtilpasset kjørestrategi ( ala Alta)

14 m3/sek økning i produksjon av strøm gir gevinst på 36 millioner

Bidrar til lettere oppgang for laks oppstrøms Trollheim – bonus opp hele vassdraget

Erstatter de tidligere og viktige overløpene som Statkraftverkene praktiserte

Ved årlig revisjon av eksisterende Agg 1 i Trollheim får en lettere til revisjon samt at en beholder en økt temperatur i elva.

En får økt produksjon av yngel og bedre oppvekstområder på ca 6 km elvestrekning (Folla – Trollheim kraftverk)

Bedre forhold for fiske på nevnte område ( Folla – Trollheim kraftverk)

Utspyling – For å spyle ut elva vil Agg 2 i Folla være en viktig bidragsyter

En får en naturlig økning av produksjon i hele elva

En forventet økning i årsmiddelnedbør på 4% dekker det fremtidige krafttapet ( den har allerede øket med 4,1 % på det siste 10 året i Midt- Norge)

Økt vannføring om våren i en periode på 30 døgn vil føre til at store deler av elveørene holdes fri for begroing

Statkraft vil få mindre utgifter på vedlikehold av flomløp

Smoltutgang skjer på en mer naturlig måte.

Högre temperatur nedan Trollheim.

Flytting av teknisk revisjon för aggregat 1 till höst.

 

Negative momenter:

Statkraft vil få en estimert kostnad på 100 mill ved etablering av Agg 2 i Folla

Forventet krafttap på 29 – 79 Gwh ( Bestrides pga liten forskjell i fallhøyde og ev. ny kjørestrategi, bättre verkningsgrad)

 

 

Aggregat 2 i Trollheim

 

Positive momenter

Kallt vann fra Trollheim og ut elva( dog lavere temp enn ved Agg 2 i Folla pga. mindre naturlig oppvarming)

Utspylingsflommer blir lettere å gjennomføre nedan kraftverket

En får økt produksjon av yngel nedstrøms Trollheim

Greier lettere å få til en miljøtilpasset kjørestrategi (ala Alta) nedstrøms Trollheim

Flytting av teknisk revisjon för Aggregat 1 till höst.

 

 

Negative momenter

Letter ikke oppgang for fisken oppstrøms Trollheim kraftstasjon

Overløpene forsvinner.

Gir ikke positiv effekt for elva oppstrøms Trollheim.

Byggekostnad, Statkraft har ikke gitt opp kostnadstall for bygging av Agg 2 i Trollheim