Biologisk mångfald och produktivitet - Biological diversity and productivity.

29.04.2015 00:00

Biologisk mångfald kan gälla mycket, från oceanernas strömmar till en myrstack. Vi skall här betrakta den ur älvens och vildlaxens synpunkt. Vildlaxen får biologisk mångfald i älven genom att vi tillåter naturliga processer i älven, som flödes- och temperaturvariation över årstiderna. Den använder sin mångfald för att överleva i varierande förhållanden i sin livscykel.

Produktivitet i den naturliga älven är över år ett resultat av den biologiska mångfalden, inte tvärt om. Det är alltså nödvändigt att skilja på mångfald och produktivitet när man förvaltar älv och lax. Förvaltningen av älven påverkar laxens överlevnad i alla dess habitat, älv, fjord och hav. Målet för älvförvaltningen är därför inte produktivitet utan biologisk mångfald.

I motsats förvaltar bonden sitt fält för produktion. Han tillför näring och odlar 1 anpassad gröda, utdikar och vårdar sitt fält, och tar bort biologisk mångfald som ogräs. Bonden vill inte ha biologisk mångfald för han maximerar produktivitet på sitt fält.

Det är en princip att den som smutsar ner naturen också skall stå för kostnaden att återställa den. Vad som är olyckligt är att kraftbolagen också beställer forskningsrapporter och bestämmer förutsättningarna för dem. I stort vill de ha konstata förhållanden och tänker produktivitet (daglig effektkörning är ett kapitel för sig). Naturliga säsongsvariationer, som flommar, tas bort och vatten lagras i dammar. Älven skall ha konstanta flöden som mer liknar bondens fält där produktivitet maximeras. I många rapporter beskrivs också laxen mer som en planta än ett djur. Ett fall kan vara där laxen efterhand anpassar sig till konstanta förhållanden i kläckeriets habitat och dör i havet, senaste forskning ger att några promille av utsatt lax överlever. Ett annat fall kan vara den reglerade älvens ändrade habitat där kraftproduktion maximeras. I båda fallen utvecklar en laxpopulation för små möjligheter eller egenskaper för att överleva, den blir förenklad, förlorar sin biologiska mångfald och dör ut.

Det är så lätt att hamna i fällan produktivitet. Vi är uppväxta med bondens tänkande, gallrar ogräs i rabatterna och ser på den stora högen av en sorts chokladkakor vilket får oss att köpa mer. Mycket är bra, grafer med höga tal är bra, produktivitet är bra för det gör man karriär på. Tänk noga efter vad en aktivitet för älven syftar till. Är den verkligen för biologisk mångfald, så vi inte fortsätter att uppmuntra produktivitet och förvaltar laxen till döds.

 

Vision för förvaltningen av Surna.

 1. Arbetsområdet är ekosystemet Surnas avrinningsområde.
 2. Förvaltning av Surna skall ske enligt vetenskapliga ekologiska principer.
 3. Kvalitén på Surnas habitat påverkar laxens överlevnad i resten av laxens livscykel. Förvaltningen av Surna påverkar laxens överlevnad i fjord och hav.
 4. Förvaltningen av Surna skall ha som mål att begränsa faktorer som hindrar variation i livshistoria. Biologisk mångfald bestämmer laxpopulationens uthållighet och är laxens försvar mot variabla och naturligt oförutsedda förhållanden.
 5. Biologisk mångfald i laxpopulationen kan uppnås genom att undanröja hinder för naturliga processer i Surnas avrinningsområde.
 6. Älvförvaltningen har som mål att åstadkomma en balans mellan ekonomisk och biologisk aktivitet i ekosystemet Surna. Laxen erkänns som en ekonomisk motor för hela dalföret.
 7. Återskapande av biologisk mångfald i Surna kan förverkligas genom ett samarbete mellan olika intressen i älven (moraliska, kulturella, biologiska eller ekonomiska), från det allmänna, kommun och statliga myndigheter.
 8. Förvaltningen av Surna bör ha kunskap om kraftproduktion och Surnas reglering för att kunna avväga dess effekt på Surna och vildlaxen. Regleringen och manövreringen för kraftproduktion är en betydande del av den biologiska mångfalden i Surna.

 

 

Biological diversity and productivity.

 

Biological diversity can describe many things, from the ocean currents to an ant hill. We shall here deal with it from the rivers and salmons point of view. The wild salmon gets its biological diversity when we allow natural processes in the river, such as flow and temperature variations over the year. It uses its diversity to survive variable conditions in its life cycle.

Productivity in the natural river is over the years a result of biological diversity, not the other way. It is necessary to separate diversity and productivity when you administrate wild salmon and its river. The administration of the river effects the salmon survival in all its habitats, river, fjord and sea. The goal for a river administration is therefore not productivity but biological diversity.

In contrast the farmer administrates its field for production. He adds nutrients and cultivates 1 refined seed, dewater and nurse its field, and take away biological diversity as weed. The farmer does not want biological diversity because he maximizes productivity on his field.

It is a principle that the one that destroys nature shall pay for its recovery. What is unfortunate is that the water power companies order scientific reports and sets the boundaries for them. They want constant conditions and think productivity (the daily effect maneuvering is a chapter by itself). Natural variations over the season, such as floods, are reduced and the water is stored in dams. The river is maneuvered against constant flow and is more alike the farmers constant field where production is maximized. In some reports the salmon is described as a plant rather than an animal. One case could be when the salmon adjust to the constant conditions in a hatchery and do not survive the sea, latest research shows that only a few per mille survive. Another case could be that the salmon adjust to the changed habitat in a regulated river where power production is maximized. In both cases the salmon develop too few possibilities or abilities to survive, it becomes simplified, loses its biological diversity and perish.

It is so easy to go in to the trap of productivity. We are born with the thoughts of the farmer, we are thinning the weed in the flower-bed and buy the chocolate cake because it lays in a large pile. Much is great, graphs showing high numbers are good, production is good because you can make a carrier on it. Think carefully what an activity for the river is aiming at. Is it really for biological diversity, so we do not continue to encourage productivity and administrate the salmon to death.

 

Vision for the administration of Surna.

 1. The responsibility for the Surna administration is the ecosystem catchment area.
 2. The administration to be carried out according to scientific ecological principles.
 3. The quality of Surnas habitat influences the salmon sustainability in its total life span. The administration of Surna influences the salmon survival in fjord and ocean.
 4. The goal of the Surna administration is to limit factors that hinder variation in life history. Biological diversity governs the salmon populations sustainability and is the salmons protection against variable and naturally unforeseen conditions.
 5. Biological diversity is achieved by removing obstacles for natural processes in the catchment basin.
 6. The river administrations goal is to create a balance between economical and biological activites in the ecosystem Surna. The salmon is recognized as an important economical contributor to the total valley.
 7. Biological diversity in Surna can be achieved through the cooperation between different interests in Surna (moral, cultural, biological or economical), from general community, municipality and state. 
 8. The administration of Surna shall have the knowledge of water power generation and river regulation to be able to assess its influence on Surna and the wild salmon. The regulation and maneuvering of Surna is a part of Surnas biological diversity.