Det har skett ett skifte i Surnadal.

19.04.2015 10:31

Reflektioner efter intervjuer och samtal i Surnadal påsk 2015.

Det är uppenbart att det skett ett skifte i dalföret, ett skifte mot fokus på Statkraft i Oslo, Näringsdepartement, NVE och Storting. Frågeställningen i dalföret är avgjord till fördel för Surnas biologiska mångfald och laxen. De lokalt anställda i Statkraft ses på med en viss tolerans och kärlek, de är ju ändå Surnadalingar. Dalföret är utbildat och uttalanden av Statkraft blir endast genant, faller på sin egen orimlighet. Nedan en sammanfattning av de intryck som gjordes i Surnadal.

.

  1. Alla höringsparter i revisjonen av nya villkor för Trollheim kraftverk är överens att det behövs minivatten ovan kraftstation, höjd vattentemperatur nedan och utspolningsflommar i Surna. Rapporter har sänts till NVE från Surnadal och Rindal kommuner, Samarbetsorganet tillsammans med Surnadal och Rindal Elvaeigarlag, Miljödirektoratet, Mattilsynet, Fiskaraksjonen, etc. Revisjonsdokumentet från Statkraft föreslår ingen ändring av villkor från konsesjonen 1962, är till dels okvalificerat och inte behjälpligt i revisjonen. Det understryks att konsesjonsbehandlingen från 1962 av Trollheim kraftverk anses som den sämsta i Norges historia.

 

  1. Norge har åtagit sig att skydda och bevara den Atlantiska laxen. Surna har utnämnts till Nasjonalt laksevassdrag av Stortinget och är således skyddad mot ytterligare utbyggnad som ger skador på laxen. Snarare skall nya tilltag stärka laxen i vassdraget.

 

  1. Surna är ett vassdrag där nedslagsfältets geologi ligger till grund för god samexistens av kraftproduktion och lax. Med tanke på den dåliga konsesjonsbehandlingen 1962 bör Stortinget ge extra pengar för att tillrättalägga vassdraget till ett lysande exempel på samexistens av vildlax och kraftproduktion.

 

  1. Om Statkraft fortsätter med sin manövrering av kraftverket kommer laxen att försvinna i Surna. Det innebär ytterligare ekonomisk belastning på dalföret, som i sin tur innebär ersättningskrav och överklagande i Europa. Elvaeigarna avstod ersättning och fick samlad minivattenföring vid kraftverket i översjönn för att laxen skulle vara kvar i Surna.

 

  1. Sätter Näringsdepartementet sina vinstkrav på Statkraft utan hänsyn till miljöförstöring i Surna och andra älvar, utan samtal med NVE? Är det bärkraftigt att bruka upp naturen? Ignorerar man kraftverkens miljöförstöring på Näringsdepartementet för att få fina kurvor på väggen eller har man ingen aning? Vad är värdet av ett Nasjonalt laksevassdrag som Surna, tas det med i vinstberäkningen för kraftverket? Frågorna är många, att man behöver någon på Stortinget som tar tag i dessa är uppenbart. Norge måste följa de lagar och förordningar som Stortinget beslutat, som att Surna är ett Nasjonalt laksevassdrag och de förpliktelser som följer.

 

  1. Med de nya kraftlinor och transformatorer som byggs behöver inte Trollheim kraftverk vara regleringskraftverk i regionen. Effektkörning sliter hårt på Surna och kraftverket med dess enda Francisturbin. Det är bättre att reglera kraftnätet med Peltonturbiner, vars varierande flöde av produktionsvatten från effektkörning ej släpps i ett Nasjonalt laksevassdrag.