En snabb titt på förslag från NVE angående revisjon av villkor för Folla-Vindölareguleringen i Surna.

10.07.2018 12:20

 

NVE skriver som inledning till slutrapport för revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna:

 ’NVE anbefaler at det fastsettes nye og moderniserte vilkår for reguleringskonsesjonene i Folla- Vindøla vassdragene. Regulant er Statkraft Energi. Vi har lagt vekt på miljøhensyn og forsøkt å balansere dette mot viktigheten av regulerbar kraft i kraftsystemet. Vi anbefaler at standardvilkår for naturforvaltning tas med i vilkårene. Vi anbefaler at det slippes minstevannføring fra inntaket i Rinna og i Store Bulu hele året, at døgnbasert effektkjøring vinterstid reduseres, og at det konstrueres et nytt vanninntak i Follsjø for å få en mer naturlig vanntemperatur om sommeren nedstrøm Trollheim kraftverk (TK). Vi anbefaler også at teknisk revisjon av kraftverket legges utenom hovedperioden for smoltutvandring (mai).’

 

NVE:s förslag till OED angående ändring av villkor för Folla-Vindölareguleringen i Surna har kommit, efter sex år från beslut om revisjon och tio år efter att revisjon krävdes av Fiskeraksjonen, Surnadal- och Rindal kommuner. NVE:s rapport innehåller bakgrund till NVE:s förslag och sammanfattar höringsinstansers krav. Tyvärr har höringinstansernas inlagor tagits bort från NVE:s websida så återkoppling och historik försvunnit. Eftersom de är offentliga har vi kopior på de flesta och vi ska senare försöka ordna länkar till dessa så de är lättillgängliga i biblioteket.

 

Vi har tagit en snabb titt på vad NVE:s förslag till OED innebär. Det som står i NVE:s rapport kan ge någon bakgrund till förslagen men det är bara konsesjon med manövreringsreglemente som gäller, formellt är allt annat pynt. OED kan också ändra på NVE:s förslag, de är just bara förslag.

 

Våra flöden är uppdaterade. Sommar anses vara 1 maj till 31 oktober och vinter 1 november till 30 april. Surna föds vid sammanflödet av Sunna och Rinna, se karta. Statkraft innehar konsesjon för Folla-Vindölareguleringen i Surna.

 

1.       NVE föreslår i manövreringsreglementet en konstant minivattenföring från Rinna Dam på 1,4 m³/s över sommaren och 0,2 m³/s över vintern, över året 0,8 m³/s. Statkraft tar ett vattenflöde på 5,3 m³/s över året från Rinna in i takrännan till Follsjö. NVE påpekar i manövreringsreglementet att om tillflödet är mindre än minivattnet ska hela tillflödet släppas som minivatten.

Fiskeraksjonen har föreslagit ett konstant minivatten på 1,35 m³/s över året och Tennants metod (Montanametoden) föreslår 2,1 m³/s över sommaren och 1,1 m³/s över vintern. Fiskeraksjonens förslag till minivatten från Rinna Dam innebär ca 25 % (då beräknat på gamla data till 30 %) av det reglerade vattnet över året och Tennants metod ger 40 % över sommaren och 20 % över vintern. NVE föreslår alltså ett minivatten i Rinna på 26 % av det reglerade vattnet på sommaren och 4 % på vintern, i medel 15 % över året.

 

2.       NVE föreslår en konstant minivattenföring på 0,9 m³/s på sommaren och 0,2 m³/s på vintern i Bulu från intaget, över året 0,55 m³/s. Statkraft reglerar bort 3,2 m³/s över året från Lilla och Stora Bulu. Se vidare liknande beräkningar under punkt 1. NVE:s förslag är 17 % av den reglerade medelvattenföringen från Bulu. Är tillflödet mindre än minivattnet ska hela tillflödet släppas som minivatten.

 

3.       NVE föreslår inget minivatten i Folla.

 

Karta över regleringsområdet. Källa NVE - Statkraft.

 

NVE:s förslag är ca hälften av vad Tennants metod anser vara ett minimalt miniflöde för att bevara biologisk mångfald i Rinna och Bulu. Tennants metod bygger på ett statistiskt underlag, dvs. man har sett resultaten med egna ögon. Flödet från Sunna anses naturligt och är i samma storlek som Rinnas och Bulus naturliga. NVE ger ett miniflöde som begränsar Rinnas och Bulus biologi men som tillsammans med flödet från Sunna kan uppehålla biologisk mångfald och produktivitet i Surna ner till Follas utlopp. Naturlig variation från Sunna ger variation på flödet i Surna. Vi inser att vissa vintrar kan intagen i takrännan frysa. Huvudsaken är att tillräckligt med minivatten släpps när naturen upplever blidväder, vilket inte sker på vintern enligt förslaget.

 

Sträckan i Surna från Folla ner till Trollheim kraftstation (TK) blir en transportsträcka utan biologiskt värde. Den blir fattig på produktion av fisk eftersom inget minivatten släpps i Folla. En naturlig Folla och Surna är av samma storlek vid sammanflödet, ca 49 m³/s tillsammans. Lax och öring åtnjuter dock det vatten som släpps i Rinna och Bulu så de kan transportera sig från TK till Follas utlopp där en levande Surna börjar. Detta ges också i konsesjonen som förslag § 2c under Naturförvaltning. NVE uppfyller då § 11 d i den gamla konsesjonen som gäller idag.

 

Minivattnet motsvarar över året 25 Mm³ från Rinna och 17 Mm³ från Bulu, tillsammans 42 Mm³. Regleringen är på ca 1120 Mm³ och 268 Mm³ av detta går i takrännan. Att släppa minivatten på mindre än 4 % av regleringen ter sig girigt när flödet i takrännan sedan konsesjonen gavs har ökat från 7,2 till 8,5 m³/s och hela regleringen har ökat 17 %. Statkraft ger i revisjonsdokumentet en medelproduktion i TK på 809 GWh. NVE anger att Statkraft förlorar 35 – 36 GWh på minivattnet, troligtvis från  42*809/956 = 35,5 GWh (956 Mm³ är den ursprungligt reglerade vattenvolymen i konsesjonen).

 

Overskjönnets samlade minivattenföring på 15 m³/s vid Trollheim kraftstasjon föreslås inskrivet i konsesjonen. Vi tycker det är mycket bra att berörda myndigheter kan behandla detta, att brott på minivattenföringen inte längre bara är ett privaträttsligt ärende. Overskjönn gav det samlade vattenflödet vid TK till minimum 15 m³/s, som är 30 % av det naturliga medelvattenflödet på ca 50 m³/s vid TK och i paritet med Tennants metod.

 

NVE föreslår en begränsning av effektkörning från Trollheim kraftverk på dagtid över vintern. Kraftverket ska då drivas med mest möjlig jämn last från elnätet. Vi förstår inte hur ’dagtid’ har smugit sig in i formuleringen, det ger Statkraft i princip fri effektkörning över dygnet och ska tas bort. Andra kraftverk bör parera lasten från elnätet. TK som har utlopp i ett Nasjonalt Laksevassdrag bör gå på jämt vattenflöde.

 

NVE vill ha kontinuerligt minivatten i Rinna och Bulu och därmed kan ett oreglerat flöde från Sunna och bäckar ge en viktig flödesvariation i Surna. Oversjkönn och NVE:s förslag till konsesjon innehåller krav på ett samlat minivatten på 15 m³/s vid TK. Statkraft använder det varierande vattenflödet från ovan TK till att minska produktionsvattnet och därmed spara vatten i själva regleringen? Viktig variation av vattenflödet dämpas vid adaptiv manövrering av TK. En behövlig variation av vattenflödet sker bara ovan TK enligt förslaget.

 

NVE:s rapport ger att minivatten ska mätas vid släppstället. Position för mätning är dock inte inskriven i manövreringsreglementet och ska anges. Det är viktigt att minivatten mäts vid släppstället så att rätt flöde mäts.

 

NVE föreslår i rapporten ett nytt högra intag i Follsjö för att öka temperaturen i produktionsvattnet men vi kan inte se detta i konsesjonen. Det bör skrivas in i konsesjonen en koppling mellan intagshöjd och vattentemperatur i Follsjö och därmed Surna.

 

En konsesjon med manövreringsreglemente ska var ren och klar. Den ska inte ge utrymma för en annorlunda tolkning som kan hindra eller fördröja villkor i konsesjonen, ytterst hindra själva syftet med villkoret. Vi tycket att förslaget till ny konsesjonen är för löst skrivet och bör skärpas, dvs. ett villkor kan ibland vara öppet för en annan tolkning än i NVE:s bakgrundsmaterial. Varför används inte NVE:s rapport som referens i konsesjonen? En revisjons uppgift är att rätta de miljömässiga skador i en älv som regleringen orsakat. Detta ska aldrig glömmas, annars kan ett skrå utan kunskap om lax, älvekologi och miljö bestämma ordalydelser i konsesjonen?

 

Surna är utnämnt till ett Nasjonalt Laksevassdrag. Vi kan inte se att 4 % minivatten av regleringen kan ge det skydd för miljön som ett Nasjonalt Laksevassdrag fått av Stortinget. Vi tror att NVE är medveten om detta och har som eftergift gett att villkoren i konsesjonen kan ytterligare revideras om 10 år. Vilket år det blir vet vi ej. I en revisjon för Årdalsvassdraget tog NVE fem år på sig och OED tolv år. Vi vet dock att Surna förfaller som Nasjonalt Laksevassdrag varje dag med de över 50 år gamla villkoren från 1962.

 

Vi kommer tillbaka med en mer detaljerad syn på NVE:s förslag till OED om ändring av villkor i revisonen för Folla-Vindölareguleringen i Surna.