Ett förtydligande om varför är 8 °C är viktigt för laxens överlevnad.

27.01.2015 17:26

En lax är kallblodig, dvs. temperaturen styr hastigheten av ämnesomsättningen. I olika stadier som ägg, larv, yngel, parr, etc. har laxen olika tid på sig att växa på grund av den begränsade sommaren. Ämnesomsättning måste alltså ha en viss hastighet för att klara de olika stadierna i tid. Som parr kan laxungen ta ett extra år på sig att växa i älven innan den smoltifierar men före måste den klara de olika stadierna som kläckning, larv och yngel på försommaren för att överleva. I Norge antas en temperatur på över 8 °C efter kläckning vara viktig för laxungens överlevnad, se diskution i Surna_temperatur_Follsjo. En del litteratur ger att det bör vara över 7 °C i 100 dagar, vilket naturlgtvis innebär att temperaturen är högre emellan. Är vattentemperaturen under 7 °C slutar laxungens aktivitet och födointag, se vidare Temperatur_stages, Jensen et al 1999, Jensen et al 1989 och Laxdata.

 

I Surna nedan kraftverket blir vattnet kallt på sommaren och varmare på vintern därför att produktionsvattnet tappas från botten på Follsjö. Den viktigaste ändringen är i juni, när det kalla smältvattnet från fjället går i tunnlar ut i Surna istället för att värmas upp på fjällsidan. Ägget väntas ha drygt 400 dygngrader från lek till kläckning. Ju kallare det är i vattnet ju längre tid mellan lek och kläckning, och vice versa.  Eftersom det är relativt varmt i Surna under vintern nedan kraftverket kläcks äggen tidigare än normalt. En beräkning ger följande. 'Modellberegninger tyder på at lakseeggene klekker fra midten av mars til midten av april nedstrøms Trollheim kraftverk, mens "swim-up" hovedsakelig skjer i første halvdel av juni.' Låt oss anta att mitten av mars till mitten av april ger som medel den 1 april, för att göra det enkelt. Likaså antas att larven kommer upp ur gruset (swim-up) den 7 juni. Det ger 9 veckor eller 63 dagar, betydligt längre än de 6 veckor som det normalt tog innan regleringen. Om vi ser på Figure 3.1 i Temperatur_stages  så har medeltemperaturen varit 4 °C under de 63 dagar larven varit i gruset.

 

Till i mitten på nittiotalet fanns det gott om yngel nedan kraftverket. Man stampade till i Surnas grus och det kryllade runt fötterna. Idag upplever vi fiskare att det inte finns några yngel nedanför kraftverket, det är dött. Den stabilaste temperaturen över år i Surna nedan kraftverket är från den 1 april. Vattnet är då 2 °C, Figur 16 från Surna_temperatur_Follsjö. Med en medeltemperatur på 4 °C enligt beräkningen skulle vattentemperaturen vara ca 6 °C i början på juni (linjärt mellan 2 och 6 °C). Vi kan se i Figur 16 från Surna_temperatur_Follsjö att  vattentemperaturen är närmare 7 °C. Desa temperaturer är dock femton år gamla och sedan dess har intagen i Rinna och Bulu modifierats, dvs. mindre spill. Follsjö tappas också lägre ner mot lågvattenmärket så att produktionsvattnet innehåller mer smältvatten. En vattentemperatur vid Faksnes på 6 °C stämmer med de temperaturer som fiskarna mäter i början av juni idag. Den beräkning som ger ca  9 veckor mellan kläckning och swim-up stämmer därför väl med våra observationer. Efter denna tid kommer laxungen upp som yngel ur gruset för att söka föda, eftersom gulsäcken är förbrukad. Vid  temperaturen under 7 °C intar inte laxbarnet någon föda och dör av svält efter swim-up. Temperaturchocken när kraftverket startar i början av juni efter teknisk revisjon dräper de flesta av laxungarna strax efter de kommit upp ur gruset. Se temperaturer i Follsjö.

 

Nedan figur är från ett föredrag av Sintef. Vi håller inte med om allt, behandlar vattenföring som konstant och då blir det fel, men utvecklingen går frammåt och allt kanske inte gäller idag. Temperaturens inverkan på tillväxten av laxungarna är dock entydig. Tillväxtkurvan från föredraget visar tydligt att ingen tillväxt sker under 7 °C, se fil Doc2.pdf (182318).

 

Ämne: Ett förtydligande om varför är 8 °C är viktigt för laxens överlevnad.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar