Flödet av material till Surna blir det samma - The flow of material to Surna is the same.

05.05.2015 15:54

Anta att revisjonen av Surnas reglering gav vattenflöden så att fisket är bärkraftigt, att man gott kan skörda av laxens överflöd. Surna har blivit mer naturlig men är också en mindre biologisk älv än sitt ursprung. De naturliga processerna har rätt hastighet men har blivit mindre i sitt omfång. Mycket av Surnas energi som förr flyttade material går åt till att flytta på turbinskovlar och producera elektricitet, men tillflödet av material har fortfarande samma omfång som före regleringen. Förvaltningen av Surna har som ansvar att de naturliga processerna inte dämpas av för stor tillförsel av material, att tillflödet av material minskas till den nivå som den mindre Surna kan hantera och behöva. En kantson av träd till Surna filtrerar bort mycket av överflödigt material. Det bör tillåtas en kantson med en bredd på minst 10 meter med sedimentfällor utanför kantsonen. Ett dike mellan åker och kantson, vilket töms vid behov, kan vara en sådan fälla. Om inte sedimentfällor töms bör kantsonen vara minst 20 meter. Skötsel av kantsonen kan vara som i [1.] och [2.]. Historisk och bakgrundslitteratur kan vara [3.] och [4.].

 

Nedan är exempel på kantsonens funktioner

Filtrera och reducera sediment från dalföret.   

Ge skugga varma dagar, dämpa värme.

Reducera jordbrukets belastning, jord från åker, gödsel och växtgifter.

Stabilisera älven med vegetation.

Skydda fiskens och Surnas ekosystem.

Stödja djur och fåglar, och livet i Surna.

Ge grönska och träd i det odlade landskapet.

 

 

The flow of material to Surna is the same.

 

Assume that the revision of Surnas regulation gives water flow so that the fishing is sustainable, we can harvest from the abundance of salmon. Surna has become more natural but also a lesser biological river than its origin, the velocity of the natural processes is sufficient but they are less in volume. Some of Surnas energy, that originally moved material, is now used to move turbine blades for production of electricity. However, the inflow of material from the valley has the same volume as before the regulation. The administration of Surna has the responsibility to reduce material so that the lesser Surna gets what it can handle and need. A riparian buffer zone, a strip of trees beside the river, can filter much of the excess material. Such a buffer zone shall not be less than 10 meter wide when sediment traps are emptied. A ditch between the field and the buffer zone, which is emptied when required, can be such a trap. If the traps are not emptied the with of the riparian buffer zone shall not be less than 20 meter. The administration of the buffer zone can be according to [1] and [2.].Historical and basic literature can be [3.] and [4.].

 

Example of buffer zone function.

Filter and reduce sediment from the catchment basin.

Give shadow and dampen the warmth.

Stabilize the river with vegetation.

Protect the fish and the ecosystem of Surna.

Support birds and animals, and the life of Surna.

Give greenery and trees to the agricultural landscape.

 

Referens

1.  T Höitomt, K M Olsen, ’Utkast til overordnet sjötselplan for Leirelvslettene i Skedmo og Fet kommuner.’, Biofokusrapport 2011-4, 07.03.2011.

2.  Erik Degerman, 'Ekologisk restaurering av vattendrag',  Naturvårdverket ocj Fiskeriverket, 2008.

3.   J. V. Ward, J. A. Stanford, ’The serial discontinuity concept: Extending the model to floddplain rivers.’, Regulated rivers: Research and management, vol. 10, 159-168, 1995.

4. James. V. Ward, JackA. Stanford, ‘The serial discontinuity concept for lotic ecosystems’, 1983.