Möte med Olje og Energi minister Tord Lien den 26/8 2016

28.08.2016 08:45

Fiskeraksjonens sekreterare Kjell Lund överlämnar dess höringsrapport för revisjon av Folla-Vindölareguleringen till  OE minister Tord Lien.

 

Mötet med Olje og Enegi minister Tord Lien den 26/8 2016 var initierat av Norske Lakseelver som gav Surnadal Elveeigarlag och Fiskeraksjonen tio minuter för att presentera Surna. Mötet hölls neutralt, Tord Lien mottog information utan att lova något.

 

 Vår kommentar:

Tord Liens resumé ger att han är Statkrafts målvakt och vi tror lite på honom, hoppas vi har fel. Marknaden har sedan flera år ett överskott av elström men Tord Lien verkar ändå vilja gå emot alla höringsinstanser och ge Statkraft tillåtelse att bygga ut Surna, är detta snedvriden konkurrans. Vad han skall göra med överskottet av elström blir inte hans problem (han får ingen förtroendepost efter nästa val), hans jobb är att köra över motståndet för Surnas utbyggnad. Tord Liens alibi är att vattenkraft är grön el. Han struntar i att grön el är ett Europeiskt påfund där man inte har dalfören och älvars miljö att skydda, där man inte har en levande landsbygd att bry sig om. Även om Vanndirektivet* och skyddet för Nasjonale laksevassdrag** är beslutat av Stortinget ignorerar Tord Lien detta, han sammanflätar kapital och politik likt en totalitär regim. Var är statsministern, hon skall säkerställa att hennes ministrar följer Norsk lag?

 

 Vår uppmaning:

Rösta bort FRP från Stortinget nästa val, de brandskattar Norge. Dra Tord Lien till tings och låt honom bli ett exempel på en minister som trodde sig stå över Stortinget. Se till att Tord Lien inte törs ge Statkraft tillåtelse att bygga ut det Nasjonale laksevassdraget Surna, det skall bli hans granne när han flyttar hem.

 

* ’Vanndirektivet er et EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann. Det er innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende for Norge. Direktivet omfatter alt ferskvann (overflatevann og grunnvann) samt kystvannet (en Nautisk mil utenfor grunnlinje). Innen utgangen av 2015 skal alle vannforekomster ha god kjemisk og økologisk tilstand. Utgangspunktet for klassifiseringssystemet er naturtilstanden (uten menneskelig påvirkning), systemet fastsetter hvor stort avvik fra naturtilstande som kan aksepteres. Generelt sett vil påvirkning av dyr og planter gjennom utslipp, inngrep og andre aktiviteter være akseptabelt så lenge artssammensetting og individtall kun i liten grad avviker fra det man finner under upåvirkede forhold. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) skal overvåke at Norge gjennomfører direktivet ordentlig.’ (källa Wiki)

** ’Stortingsproposisjon nr. 79 om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder ble vedtatt i Stortinget 25. februar 2002. Det ble samtidig lagt til grunn at ordningen skulle suppleres og totalt omfatte rundt 50 vassdrag og tilhørende fjorder. Stortingsproposisjon nr. 32 (2006–2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder fremmet forslag om 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye laksefjorder, det vil si totalt 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Dette forslaget ble vedtatt i Stortinget 15. mai 2007. Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet, forurensing og munningsinngrep i de nærliggende fjord- og kystområdene.’ (källa Wiki).