Sammanfattning höringsvar Aggregat 2 och indirekt om revisjon av Folla-Vindölareguleringen.

29.06.2016 10:42

 

 

1. Mattillsynet.

 

Mattillsynet ger svar att de stod tillbaka 2008 för att NVE bad att Mattillsynet skulle ta tillbaka sitt beslut om bot innan villkoren kan bli moderniserade för fiskens välfärd. Statkraft har inte med fiskens välfärd i sin ansökan. Mattilsynet skriver i slutstycket:

Nedan vår kommentar från tidigare nyhet:

Det har diskuterats om minivattenföringen i skjönnet skall ingå i konsesjonen genom ändring av villkor vid revisjonen. Idag är skjönnet ett avtal mellan privata parter, mellan älvägare och Statkraft. Det skulle vara enklare för myndigheterna att förhålla sig till minivattenföringen om den var införd i konsesjonen. Under konsesjonsbehandlingen blev det förutsatt att tilltag för att förbättra förhållandena för fisk skulle fastställas genom skjönnet, se St. prp. Nr. 69 (1965-66) s. 15 (Departementets bemerkninger). Detta blev gjort i bestämmelser om minivattenföring i skjönnsförutsättningarnas pkr. VII b, jf. Rettsbok 6-7 maj 1986. Minivattenföringen i skjönnet har således sin bakgrund i konsesjonen.’

 

Mattilsynets höring visar på att ALLA villkor måste införas i konsesjonen och att de alltså är emot en installation av Aggregat 2.

 

 

2. Elvalagen

 

Elavalagen skriver till sist:

 

’Dette er en ytterligere regulering med konsekvenser som strider mot hjemlene for Nasjonale Laksevassdrag og EU’s vanndirektiv. Konsesjonssøknaden strider også mot de fleste av kommunenes krav i forhold til den pågående vilkårsrevisjonen.

 

Statkraft AS sin miljøprofil i Surna har i alle år vært svak. Vi stiller oss undrende til dette da vi kjenner til hvordan regulanter inkl. Statkraft fører en helt annen profil i andre sammenlignbare lakseelver. Det er i denne sammenheng at vi ikke kan godta at Statkraft kan få gjennomslag for denne konsesjonssøknaden.’

 

Elvalagen är alltså emot en installation av Aggregat 2.

 

 

3. Fylkesmannen i Möre og Romsdal

 

Fylkesmannen skriver som sammanfattning:


Fylkesmannen är alltså emot en installation av Aggregat 2.

 

 

4. SFS – SAMARBEIDSORGANET FOR SURNA

 

SFS avslutar sin höring med:

 

’Vi går sterkt imot at NVE gir Statkraft AS konsesjon for aggregat 2 i Trollheimen kraftverk, da aggregat 2 skader miljøet for fisk i Surna. Dette kan ikke gjøres i et nasjonalt laksevassdrag.

             Vi sette som et krav at behandling av vilkårsrevisjonen kommer før konsesjon for aggregat 2 blir behandlet.’

 

SFS  är alltså emot en installation av Aggregat 2.

 

 

5. Miljödirektoratet.

 

Miljödirektoratet konkluderar följande:

’Konklusjon

Miljødirektoratet mener at de negative konsekvensene av det omsøkte aggregatet på

laksebestanden i Surna er så betydelige at de ikke er forenlig med beskyttelsesregimet som Surna er

underlagt i kraft av å være et nasjonalt laksevassdrag. Vi kan ikke se at forslag til avbøtende tiltak

er tilstrekkelige til å avbøte negative effekter på fiskebestanden. Miljødirektoratet fraråder derfor

at det gis tillatelse til tiltaket.

Foreslåtte avbøtende tiltak er de samme som er fremmet i forbindelse med pågående revisjonssak

for reguleringen der etablering av et tilleggsaggregat i Trollheim kraftverk også ble adressert som et

vesentlig moment i regulantens kraftverkstrategi. Vi ser det derfor som hensiktsmessig at det

             omsøkte aggregat behandles i sammenheng med revisjonen.’

 

Miljödirektoratet är alltså emot en installation av Aggregat 2.

 

 

6. Surnadal kommune.

 

Höringen avlutas enligt följande.

 

’Kommunestyret sitt vedtak:

Surnadal kommune har ei klar negativ haldning til søknad frå Statkraft Energi AS om etablering av Aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Bakgrunnen for dette er at tiltaket ikkje er forenleg med den utviklinga kommunen ønskjer for Surnavassdraget, laks- og sjøaurestammane og næringsinteressene knytt til dette. Det er særleg tre forhold som ligg til grunn for dette.

Desse er: Side 12 av 12

 

1) Redusert vassføring i Rinna og Surna oppstrøms Trollheim kraftverk.

2) Meir effektkøyring nedstrøms Trollheim kraftverk

             3) Kaldare vatn nedstrøms Trollheim kraftverk’

 

Surnadal kommune är alltså emot en installation av Aggregat 2.

 

 

7. Fiskeraksjonen för Surna.

 

Vi har tidigare beskrivit Fiskeraksjonens svar. Fiskeraksjonen skriver:

’ Aggregat 2 slik det er søkt om, medfører en stor kraftutbygging i et Nasjonalt laksevassdrag ! Dette vil etter Fiskeraksjonens mening bli en utilbørlig handling, da Stortinget har gitt Surna en status der videre kraftutbygging er ulovlig.’

 

Fiskeraksjonen är alltså emot en installation av Aggregat 2.

 

 

Vår kommentar:

Vi är förvånade att Statkraft har förlorat kontakten med vad samhället tycker om Aggregat 2, att de har förlorat fotfästet. Deras revisjonsdokument och ansökan om konsesjon för Aggregat 2 visar på hybris och menlöshet. Vår uppfattning är att styrelsen i det av Norge ägda Statkraft AS bör bytas ut mot en med kontakt med verkligheten.

Det är ca 10 % av kraftproduktion som behöver offras för att laxen skall leva vidare i Surna. När det är ett överskott av elström i marknaden skulle detta inte vara något problem. Varför är då dessa 10 % så viktiga för Statkraft? Svaret kan vara att bonus beräknas på dessa sista 10 %, vi tror det. Så låt oss förstå att om Statkraft förstör ett dalföre och dess älv innebär detta pengar i egen ficka för Statkrafts styrelse.

 

Länk till NVEs sidor om Statkrafts ansökan av Aggregat 2 i Trollheim kraftverk samt revisjon av Folla-Vindölareguleringen finns på startsidan.