Svar från NVE

19.04.2016 06:40

NVE har svarat på Fiskeraksjonens frågor:

 

’Viser til e-post av 11 april 2016.04.12

Av vedlegg til e-posten fremgår følgende spm:

 

1.        Vurderer NVE søknaden for konsesjon av Aggregat 2 i Trollheim kraftstasjon uten nye vilkår fra revisjonen, eller vurderes Aggregat 2 som et O/U-projekt innen revisjonen basert på nye vilkår?

 

2.       Kan konsesjon gis for Aggregat 2 uten nye vilkår fra den revisjonen som er bestemt, og da  basert på vilkår fra konsesjonen 1962?

Vi ser for oss to mulig løp fra NVEs side i den videre behandlingen av revisjonssaken og aggregat II. Revisjonen tas først siden den er kommet lengst og Aggregat II ettersendes til OED slik at de kan behandle det samlet. Alternativt skriver NVE en felles innstilling på disse to sakene. Uansett hvordan NVE velger å løse dette antar vi at OED vil ønske å se disse to sakene samlet, siden de nå kan komme relativt tett i tid. Vi ser for oss at det blir utarbeidet ett manøvreringsreglement for Surna.’

 

 

Vi hänvisar till Statskrafts ansökan för konsesjon om Aggregat 2 och sammanfattning där Statkraft bl. a. skriver:

 

‘Vilkårsrevisjon av Folla-Vindølareguleringen

Det er bl.a. fremsatt krav om minstevannføring til øvre del av Surna i forbindelse med vilkårsrevisjonen for Folla Vindølareguleringen. I revisjonsdokumentet fra Statkraft er det foreslått minstevannføringsslipp til nedre del av Rinna ved Løsetli på 3,75 m3/s om sommeren og 0,75 m3/s om vinteren så lenge tilsiget til Rinna inntaket tillater det. Hydrologiske endringer som følge av minstevannføringsslipp er kort omtalt i kapittel 3.1. NINA har også gjort en vurdering av forslaget til minstevannføring i utredningen på konsekvenser for fisk, se vedlegg 9. Bestemmelser om ev. minstevannføringsslipp oppstrøms Trollheim kraftverk vil bli tatt i vilkårsrevisjonen. Vilkårsrevisjonen og søknaden for aggregat 2 er i utgangspunktet 2 separate prosesser. Det er likevel antatt at nye vilkår (inkl. manøvreringsreglement) og konsesjonssøknaden for aggregat 2 vil bli sett i sammenheng.’ 

 

Rindal och Surnadal kommuner skrev ett brev efter befaring av Surna till NVE som en del av höringen till revisjonen. Minivatten skall mätas vid Rinna Dam och inte vid vid Lösetli där flere biflöden nedanför Rinna Dam gör att kriteriet för minivatten för det mesta är uppfyllt, argumenterade kommunerna. De släpp som Statkraft föreslår motsvarar 8 Mm enligt Sintef beräkningar, vilket är 0,25 m³/s. Statkraft beskriver släppen som hjälp till laxen i Surna, där medelvattenföringen är ca 20 m³/s vid Rinnas utlöpp i Surna. Montanametoden vill ha 30 % av medelvattenföringen och skjönnet beslutade 33 % (15 m³/s) vid kraftstation. Statkraft föreslår alltså 0 % vid Rinna Dam, 3 % vid Lösetli och 1,2 % minivattenflöde vid utlopp i Surna. Stortinget har beslutat att Surna skall vara ett Nasjonalt Laksevassdrag med särskilt värn om laxen. Varför ignorerar det statsägda Statkraft stortingets beslut och kommunernas önskan, ignorerar den lagstiftande församlingen i en demokratisk rättsstat? Vi visar till Figur 1 där Elvalagets statistik visar att laxen försvinner i Surna.

 

 

Figur 1. Elvalagats statistik över fångad lax i Surna. Rosa linje representerar lax och mörkblå sjööring.