Två villkor för OED

08.05.2019 15:47

 

Statkraft ger orsaker i revisjonen för att behålla de villkor och manövreringsreglemente som gavs i konsesjonen för 56 år sedan. Det viktigaste är enligt Statkraft:

1.       Regleringen är flomdämpande.

2.       Det bör finnas reglerbarhet för marknaden.

3.       Att släppa minivatten försvårar för punkt 1 och 2.

Låt oss ta det från början. Ekvationen för effekt är:

E = v*d*g*h*k

där v är volymhastigheten av vatten genom turbin i m³/s, d är densiteten av vatten 1000 kg/m³, g är gravitationen 9,81 m/s², h är fallhöjden i m och där k är verkningsgraden som koefficient.

Med effekten 130 MW i Trollheim kraftverk ges följande data:

v=38,5 m³/s

medelfallhöjden h=377 m (420 – 375 möh i Follsjö enligt konsesjonen), centrum turbin är 20,5 möh

k=0,91.

I stort är v=41 m³/s vid en max fallhöjd h=400 m och v=36 m³/s vid en min fallhöjd h=355 m, dvs. verket ger ungefär 147 till 114 MW (lägsta effekt bör vara mindre eftersom k blir mindre men det är inte viktigt i detta sammanhang). Vattenvägarna till Trollheim kraftverk är givna och verket har denna linjära balans mellan vattenhastighet och fallhöjd. Man kan påverka fallhöjden genom att ändra höjden på vattenytan i dammen.

Vi har inte funnit relevans i de siffror Statkraft tillhandahåller och använder därför våra egna.

Ett exempel: I Figur 1 ser vi att kraftverket kör effektkörning i maj till och med december och fullt i januari till och med april. 2/3 av den möjliga effekten ger elproduktion över året i Trollheim kraftverk. Statkraft anger den årliga produktionen till medel 805 GWh, eller 2898 TW. Det ger en körd effekt på ca 138 MW. Detta överslag gör att vi tror på våra siffror och antar att data från Statkraft är felaktiga.

1.       Regleringen är flomdämpande:

a.       Om dammen är full dämpar inte regleringen en flom. Tvärtom, eftersom regleringen torkar ut fjällsidor och dalföre ökar flomrisken.

b.       Om dammen har utrymme för vatten dämpar regleringen en flom tills dammarna är fulla.

 

Figur 1. Vattenytans höjd i Follsjö. Figuren är inlämnad av Statkraft till NVE i samband med en konsesjonsansökan av nytt Aggregat II i Trollheim kraftverk år 2016. NVE använder data från denna ansökan i revisjonen för villkor av Folla-Vindölareguleringen.

 

Figur 2. Verkningsgrad från Statkrafts ansökan av aggregat II 1998.

 

I Figur 1 kan vi se att medelhöjden för vattenytan över havet i 2/3 av året är över 415 möh, det dämpar inte någon större flom. Om vi går tillbaka till ekvationen för effekt E ser vi varför Statkraft prioriterar hög fyllnadsgrad, dvs. stort h. Det går inte att maximera båda, vad man vinner i effekt förlorar man i flomdämpning och vice versa. Vår uppfattning är att Statkraft negligerar flomdämpning till förmån för hög effekt E.

 

2. Det ska finnas reglerbarhet för marknaden

Det andra som kan påverka E är verkningsgraden k. Enligt uppgift ska turbinen ha fasta ledskenor och liten reglerbarhet på grund av kavitation. Det är mycket omodernt att ha fasta ledskenor, dvs. en fast ledskenekrans. Verkningsgraden k är hög i ett smalt effektband och i princip finns bara allt eller inget, dvs. reglerbarhet finns knappt i Trollheim kraftverk. Vi antar att man installerat ett hjul med hög verkningsgrad till höger om det i Figur 2. Vi ser också att verkningsgraden kan variera med någon procent men fallhöjden varierar med ca 12 procent.

 

3.       Att släppa minivatten försvårar för punkt 1 och 2:

Minivatten är en självklarhet med dagens syn på biologisk mångfald, annars blir älven ett kraftverksdike. Ett exempel på sidan 11 från Statkrafts kommentar till NVE:s föreslagna villkor januari 2019 (osignerad):

 

‘En av utfordringene i Surna er at minstevannføringen er betydelig større enn naturlig vannføring i tørre perioder. Uten reguleringen ville vannføringen i Surna vært lavere enn 15 m³/s nesten 20 % av tiden. Sommeren 2018 ville vannføringen i Surna ved Skjærmo uten reguleringer på det laveste vært 5-7 m³/s. Som følge av reguleringene var ikke vannføringen lavere enn 16-18 m³/s.’

 

Man undrar om Statkraft förstår varför minivatten föreslås av NVE som ett villkor. Minivatten behövs därför att den bottenyta som uppstår av minivatten ska kompensera för biologisk yta i de hålrum som sätts igen av älvens minskade transportförmåga när den regleras. Fiskungar gömde sig naturligt i hålrummen vid lågvatten för att inte stranda. Minivatten gör strandningstendensen mindre. Skjönnsretten dömde att den samlade vattenföringen vid Trollheimen kraftverk ska vara minst 15 m³/s, det är 33 % av medelvattenföringen på 45 m³/s. Montanametoden ger 30 %, vilket sammanfaller gott med skjönsrettens bedömning. Vidare hänvisar vi till NVE:s värdering. Statkraft har gjort klart att utan villkor släpps inget minivatten.

 

 

Två villkor för OED inför revisjonen av Folla-Vindølareguleringen

 

I tillägg till NVE:s förslag till nya villkor för Folla-Vindølareguleringen bör man installera en rörlig ledskenekrans i Trollheim kraftverk, dvs. vridbara ledskenor. Det ger en reglerbarhet som kommer både marknaden och Surnas biologiska mångfald tillgodo, nu finns i princip ingen reglerbarhet. OED bör också i revisjonen specificera en begränsad flomrisk, till exempel restriktion på fyllnadsgrad i dammar inför dåligt väder. OED kan genom revisjonen göra Trollheim kraftverk till ett modernt verk och inte ge fördelar för att kompensera för Norges sämsta konsesjonsbehandling.